Användarvillkor

Ditt besök på vår webbplats står under nedanstående villkor.

Inställningar
För att hemsidan ska fungera optimalt rekommenderar vi att du har en skärmupplösning på minst 1024x768. Skydd.com är skapat för att fungera på Internet Explorer 6 eller nyare samt Mozilla Firefox 2 eller nyare. Skulle din webbläsare inte stämma överrens med ovanstående rekommenderar vi att du installerar den senaste versionen av Internet Explorer eller Mozilla Firefox eller uppgraderar er befintliga webbläsare. Skydd.com kan inte garantera  funktionaliteten om inte ovanstående krav är uppfyllda.

Innehåll på Skydd.com
Fakta- och prisuppgifter lämnas med reservation för tryckfel, leverantörers prishöjningar, ev. oriktigt angivna tekniska specifikationer m.m. samt för slutförsäljning.

Härigenom publicerade fakta- och prisuppgifter, dokument, grafik m.m. kan innehålla tekniska och/eller grafiska och typografiska fel. Skydd.com friskriver sig från allt ansvar vad gäller varje sådan information såväl som annan refererad information och/eller dokument inom eller länkad till denna publikation.

Alla namn, beteckningar m.m. som förekommer på Skydd.com:s hemsida är i förekommande fall registrerade varumärken.

Upphovsrätt
Bortsett från vad som händelsevis uttryckligen anges i enskilda dokument inom denna publikation erbjuds rätten att läsa, kopiera, skriva ut och distribuera dokument på denna server under förutsättning att:

1. användning av sådan dokument sker i informations- och icke-kommersiella syften eller för privat användning och inte kopieras eller anslås på nätverksdator eller offentliggörs i något media.
2. dokument och tillhörande grafik icke modifieras.
3. bilder icke distribueras utan tillhörande text.
4. text citeras i sitt sammanhang.
5. varje respektive upphovsrättsinnehavare anges vid varje tillfälle.
6. kopierad eller utskriven information har tydlig källangivelse till Skydd.com.

Användning i andra syften än ovan angivna, utan uttryckligt tillstånd från Skydd.com därom, är förbjuden enligt tillämplig lag och kan medföra straff- och skadeståndsansvar.

De dokument som anges ovan inkluderar inte design eller layout på webbplatsen
www.skydd.com eller på någon annan webbsida som ägs, drivs, licensieras eller kontrolleras av Skydd.com.
Delar av Skydd.com:s webbsidor är skyddade av immaterialrättslig lagstiftning och får inte kopieras eller imiteras helt eller delvis. Logotyper, grafik, ljud och bilder från Skydd.com:s webbsidor får inte kopieras eller vidarebefordras utan uttryckligt tillstånd från Skydd.com.

Vi förbehåller oss rätten att vidta rättsliga åtgärder mot användare som gör intrång på våra immateriella rättigheter eller på andra sätt missbrukar vår webbplats.

Länkar till tredje parts webbplatser
Länkar i denna publikation möjliggör att också lämna denna server. De länkade webbplatserna kontrolleras inte av Skydd.com och Skydd.com bär därför inget som helst ansvar för innehållet i sådana webbplatser eller innehållet i länkarna i sådana webbplatser. Skydd.com tillhandahåller endast dessa länkar för att underlätta finnandet av webbplatser och innefattandet av en länk innebär inget godkännande från Skydd.com av aktuell webbplats.

Tillägg avseende programvara som finns tillgänglig på denna server
All programvara som finns tillgänglig för att hämtas från denna server är upphovsrättsligt skyddade verk från respektive tillverkare. Användning av sådan programvara omfattas av villkoren i det eventuella licensavtal som medföljer eller ingår i programvaran.
En användare kan inte installera eventuell programvara som åtföljs av ett licensavtal eller som inkluderar ett licensavtal, om inte han eller hon först accepterar villkoren i licensavtalet.
Programvaran får endast hämtas för användning i enlighet med villkoren i licensavtalet.

Eventuell reproduktion eller vidaredistribution av programvaran som inte överensstämmer med villkoren i licensavtalet är förbjuden enligt tillämplig lag och kan medföra straff- och skadeståndsansvar.

Eventuella överträdelser kommer att beivras.

Oavsett vad som anges ovan är framställning av exemplar av programvara eller reproduktion därav till en annan server eller plats för vidare reproduktion eller distribution uttryckligen förbjuden.

Eventuella garantier för programvaran framgår av villkoren i licensavtalet. Med undantag av sådana garantier friskriver sig Skydd.com från allt garantiansvar för programvaran, inklusive garanti avseende programvarans allmänna lämplighet eller lämplighet för något särskilt ändamål, samt garanti avseende äganderättigheter och frånvara av intrång i tredje mans rättigheter.

Skydd.com ansvarar under inga omständigheter för indirekta skador, följdskador eller någon annan skada till följd av omöjlighet eller svårighet att använda datorer eller information, förlust av information eller utebliven vinst i samband med användning av programvara som finns tillgänglig på denna server.

Ansvarsfriskrivning
Vi kan inte heller göras ansvariga för någon slags förlust som är relaterad till din användning av innehållet på webbplatsen. Denna ansvarsfriskrivning omfattar direkta såväl som indirekta förluster, vilket inkluderar förluster som orsakas av driftstörningar och liknande.

Vi förbehåller oss rätten att ändra ovanstående användningsvillkor för den här webbplatsen. Eventuella ändringar i villkoren kommer att framgå på webbplatsen.